ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง