เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
folder 1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สููงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ กจ. ก.ท. ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศ กทจ.อุดรธานี หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder 2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder 3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
folder 4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder 5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ