เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหญ้าไซ
อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
account_box กองคลัง
นางรตนพร วิเศษศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862345799
นางสาวศิริกัญญา วุฒิสาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0948571674
นายเชาวลิตร์ วรรณพรามหณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 0918620976,086860741
นางสุดารัตน์ ไพศาล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 0951681003
นางสาวเยาวนิตย์ เหล่ามาลา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 0918620358
ไพรินทร์ ภวภูตานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0942911720
นางสาววัชราภรณ์ ภูขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ลภัสรดา วุฒิสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 0956568919
นางวัชราภรณ์ บรรหาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 0894224620
นายเอกศรินทร์ กุลกั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชัชวาลย์ บุราณเดช
พนักงานจ้างทั่วไป
อุทิศ ศักดิ์แสง
พนักงานจ้างทั่วไป